دانشنامه ساخت و ساز

آرماتور بندی

حداقل طول چسبند گی میلگرد و بتن (طول مهاری میلگرد)

چسبندگی میلگرد و بتن، از طریق سطح تماس بین آنها ایجاد می شود. برای استفادۀ کامل از حداکثر مقاومت
میلگرد های د اخل بتن، در مقابل نیروهای وارد شده، لازم است سطح تماس، با توجه به مقدار مقاومت چسبند گی بتن و فولاد در واحد سطح ، به اند ازه ای باشد که بتواند حد اکثر نیروهای وارد ه را تا حد مقاومت مجاز به میلگرد وارد کند. با توجه به ثابت بود ن محیط هر میلگرد، مقد ار سطح تماس تابع طول میلگرد است. مقد ار طول لازم دمی گویند . » طول چسبند گی مهاری « برای تامین چسبند گی، متناسب با قطر و مقاومت مجاز هر میلگرد را میلگرد های قطور ، به د لیل تحمل نیروهای بزرگتر ، به سطح تماس بیشتر و د رنتیجه، طول مهاری بیشتری نیاز دارند.


وصله میلگردها

گاهی لازم است میلگرد های مصرفی در بتن ، به علت محد ود یت طولی ) ۱۲ متر(، محد ود یت اجرایی و جلوگیریاز پرت میلگرد ها، به یکد یگر وصله شوند. د ر این صورت لازم است که نیرو از یک میلگرد به میلگرد دیگرمنتقل  شود. (برای این کار، از اتصالات پوششی ، جوشی یا مکانیکی استفاد ه می کنند. )
حداقل طول چسبندگی میلگرد و بتن (طول مهاری میلگرد( چسبندگی میلگرد و بتن،از طریق سطح تماس بین انها ایجاد میشود. برای استفاده ی کامل از حداکثر مقاومت میلگردهای داخل بتن،در مقابل نیروهای وارد شده،لازم است سطح تماس، با توجه به مقدار مقاومت چسبندگی بتن و فولاد در واحد سطح ، به اندازه ای باشد که بتواند حداکثر نیروهای وارده را تا حد مقاومت مجاز به میلگرد وارد کند.با توجه به ثابت بودن محیط هر میلگرد، مقدار سطح تماس تابع طول میلگرد است. مقدار طول لازم برای تامین چسبندگی، می گویند . میلگرد های قطور ، به دلیل تحمل نیروهای بزرگتر ، به سطح تماس « طول چسبندگی مهاری » متناسب با قطرو مقاومت مجاز هر میلگرد را بیشترودرنتیجه، طول مهاری بیشتری نیاز دارند. وصله میلگرد ها گاهی لازم است میلگرد های مصرفی در بتن ، به علت محدودیت طولی( ۱۲ متر)، محدودیت اجرایی و جلوگیری از اتلاف میلگردهای کوتاه به یکدیگر وصله شوند. در این صورت لازم است که نیرو از یک میلگرد به میلگرد دیگرمنتقل شود.

 

 

در اتصال میلگرد ها به یکد یگر لازم است این نکات مورد توجه قرار گیرد:
۱. محل های اتصال میلگرد ها تا آنجا که ممکن است پراکند ه باشند یعنی میلگرد های مجاور د ر یک راستا وصله
 نشوند. 
۲. در صورت امکان وصله ها د ور از نقاط کشش حد اکثر قرار گیرند.
۳. میلگرد های ساد ه د ر محل اتصال ، قلاب انتهایی د اشته باشند.

اجرای پلّه

 

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا