دانشنامه ساخت و ساز

مراحل اجرای ستون

گام نخست: آماد ه سازی ریشه ها

ستونی که باید آرماتوربندی شود یا بر روی تراز پی قرار دارد یا بر روی ستون طبقه پایین قرار گرفته است. برای اینکه ستون با پی در ارتباط باشد، تعدادی از میلگردها را به عنوان میلگردهایی که میلگردهای ستون باید به آنها پیوند زده شود، در داخل پی قرار می دهند. این میلگردها را ریشه ستون در داخل پی می گویند. برای اینکه ستون طبقه بالا با ستون طبقه پایین در ارتباط باشد میلگردهای ستون طبقه پایین را تا ارتفاعی از کف طبقه بالا ادامه می دهند و بعد میلگردهای ستون را به آنها پیوند می زنند. (شکل ۱۵) قبل از آرماتور بندی ستون می بایست میلگردهای انتظار را از هر نوع آلودگی پاک نمود. پاکیزگی میلگردها شامل رفع آلودگی به انواع روغن ها و همچنین بتن های پاشیده شده در هنگام بتن ریزی شالوده یا طبقه نیز می شود.پ

اجرای ستون

گام دوم: آرماتوربندی ستون

باتوجه به مندرجات نقشه ها، میلگردهای اصلی را کنار یکدیگر قرار داده و توسط خاموت ها آنها را در فواصل مشخص به یکدیگر می بندیم. برای این کار دو عدد خرک را روی زمین و با فاصله مشخص از هم می گذاریم تا سر و ته میلگردهای اصلی روی آن قرار گیرد. در ادامه خاموت ها را دور میلگردهای اصلی رد کرده و پس از تقسیم بندی فاصله خاموت ها، آنها را با سیم مفتول به یکدیگر می بندیم. درصورتی که اجرای طبقه بعدی مدنظر باشد، طول بریده شده میلگردهای ستون باید طوری باشد که بعد از اجرای هر سقف میلگرد ریشه یا انتظار برای طبقه بعدی تأمین گردد.

خاموت ها به طور کلی در ابتدا و انتهای ستون با گام (فاصله کوچک تر و در میانه ستون با گام های بزرگ تر بسته می شوند. اجرای صحیح خاموت ها این اجازه را به ستون می دهد که قبل از فرو ریختن ساختمان در زلزله های شدید، تغییر شکل داده و فرصت فرار را به ساکنین ساختمان بدهد.

گام سوم: استقرار آرماتورستون

ستون بافته شده را به صورت قائم در جای خود نگه داشته و میلگردهای طولی را با سیم به میلگردهای ریشه می بندیم. در مواردی که ستون بافته شده سنگین باشد، بلند کردن و جا دادن میلگردها توسط جرثقیل انجام می شود.

اجرای ستون

گام چهارم: قالب بندی


گام پنجم: بتن ریزی و تراکم آن

گام ششم: قالب برداری

گام هفتم: عمل آوری بتن

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا