دانشنامه ساخت و ساز

تعریف سازه

سازه عبارت است از یک عضو یا مجموعه ای از اعضا که به منظور تحمل و انتقال نیرو به کار می رود. مجموعه اعضای سازۀ یک ساختمان شامل سقف ، تیر، ستون و شالود ه می باشد. در شکل ۱ و ۲ این اعضا مشاهد ه می شود.

تعریف سازه

تعریف سازه

 

تعریف شالود ه فوند اسیون
قسمتی از سازۀ ساختمان که غالباً پایین تر از سطح زمین قرار گرفته و نیروهای وارد ه را به خاک یا بستر سنگی پی انتقال می دهد، شالود ه گویند.

 
عمد ه ترین بارهای وارد ه بر سازۀ ساختمان

۱.بارهای ناشی از وزن سازه بارهای مرد ه

۲. بارهای ناشی از اجزای متحرک بار زنده

۳. بارهای زلزله 

تقسیم بند ی شالوده ها

به طور کلی شالوده ها را به د و د سته کلی تقسیم بند ی می کنند:
۱. شالود ه سطحی
۲. شالود ه عمیق

تعریف شالود ه فوند اسیون

قسمتی از سازۀ ساختمان که غالباً پایین تر از سطح زمین قرار گرفته و نیروهای وارد ه را به خاک یا بستر سنگی پی انتقال می د هد، شالود ه گویند. 


عمد ه ترین بارهای وارد ه بر سازۀ ساختمان:
۱. بارهای ناشی از وزن سازه بارهای مرد ه
۲. بارهای ناشی از اجزای متحرک بار زند ه
۳. بارهای زلزله ، باد بارهای جانبی

تعریف سازه

 

ابعاد شالود ه ای که بار ستون را تحمل می کند تابع سه عامل می باشد. ابعاد شالود ه با مقد ار بار وارد ه نسبت مستقیم و با مقاومت خاک » جنس مصالح تشکیل د هند ه شالود ه « بستر نسبت معکوس د ارد. یعنی هر قد ر مقد ار بار وارد ه زیاد باشد ابعاد شالود ه نیز بزرگتر خواهد بود و برعکس هرقد ر مقاومت خاک بستر زیر شالود ه بیشتر باشد ابعاد شالود ه را می توان کمتر انتخاب نمود .

 

تقسیم بندی شالوده ها

به طور کلی شالود ه ها را به د و د سته کلی تقسیم بند ی می کنند:
۱. شالود ه سطحی
۲. شالود ه عمیق

 

شالود ه سطحی:
اگر زمینی که مستقیماً زیر سازه قرار د ارد، شرایط مطلوب د اشته باشد ، می توان نیروهای وارد ه را با استفاد ه از شالود ه های مناسب به خاک بستر منتقل کرد.

انواع شالود ه های سطحی:
الف – شالود ه منفرد : شالود ه ای که بار یک ستون را تحمل و به زمین منتقل کند. شالود ه منفرد می نامند.

تعریف سازه

شناژ  – رابط بین شالود ه ها 
نقش شناژ کلاف کرد ن و مهار نمود ن شالود ه ها است. شناژ به منظور مقابله با نیروهای افقی و یکنواخت کرد ن
 نشست د ر ساختمان ها به کار می رود.

 

 

در موارد ی که د و شالود ه منفرد به د لیل بزرگی ابعاد تد اخل د اشته باشند ، با هم اد غام می شوند که به آن شالوده مرکب گویند.

 

شالود ه نواری

شالود ه نواری، ساد ه ترین نوع شالود ه های سطحی است که به صورت یک نوار د ر زیر ستون های یک محور قرارمی گیرد. نواری بود ن شالود ه ها می تواند د ر یک جهت ویا د ر د و جهت باشد که د رصورت اجرا د ر یک جهت آنها را با شناژهای رابط به هم متصل می نماییم.

شالوده

شالوده

شالود ه گسترده 

با افزایش بار وارد ه برشالود ه یا کم بود ن مقاومت خاک )زمین(، عرض نوارهای شالود ه زیاد شد ه و با رسید ن و  تد اخل آنها به یکد یگر ، تبد یل به شالود ه گسترد ه می شود

شالوده

شالود ه های عمیق 

چنانچه خاک د ر سطح زمین یا د ر عمق کم مقاومت کافی ند اشته باشد لازم است نیروهای وارد ه را با استفاد ه
) از شالود ه عمیق به لایه های مقاوم پایین تر منتقل کرد

شالوده

شالوده

 

 

 

انواع ستون های بکار رفته در ساختمان

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا