دانشنامه ساخت و ساز

اجرای قالب ستون در ساختمان سازی

با ترکیب پانل های مسطح و انواع کنج های بیرونی می توان قالب بندی ستون ها را انجام داد. برای عمود نگه داشتن سطوح ستون نسبت به یکدیگر از قیدها استفاده می گردد. قیدها به دو نوع لوله ای و ناودانی هستند که دقیقاً به صورت گونیا می باشند. قیدهای لوله ای با گیرۀ کوتاه و قیدهای ناودانی با گیره های بلندبه بدنۀ قالب بسته می شوند. برای اجرای دقیق تر ستون ها بهتر است از جک های شاقول کننده نیز استفاده گردد. شکل ۳۱

اجرای قالب ستون اجرای قالب ستون

در مرحله استقرار قالب برای اطمینان از رعایت پوشش مناسب میلگردها ، در فواصل مناسب بر روی خاموت ها ، نگهدارنده  ( Spacer ) می بندیم تا پس از بستن قالب ها، میلگردها بدون این که به بدنه قالب بچسبند، در جای خودقرار گیرند و ضخامت مناسب لایه پوششی ایجاد شود. شکل ۳۳ و ۳۴ 

اجرای قالب ستون اجرای قالب ستون

با توجه به اینکه ستون ها وزن طبقات بالای خودرا تحمل می کنند، در صورت انحراف ستون از حالت شاقولی حتی به مقدار جزئی ، فشار اضافی به ستون واردمی آید و ظرفیت باربری آن را کم می کند. از این رو ضروری است قالب بسته شده را با دقت بالایی شاقول کرده و با مهار بندی های جانبی از جابه جایی یا کج شدن ستون در هنگام بتن ریزی یا سفت شدن بتن جلوگیری نمود.

برای اینکه ستون بتن ریزی شده سطح صافی داشته باشد، لازم است پیش از بستن قالب ها از صاف بودن موضعی و کلی سطوح داخلی قالب و همچنین از تمیز بودن آنها اطمینان حاصل نماییم . برای جلوگیری از چسبیدن بتن به بدنه داخلی قالب، علاوه بر آغشته کردن سطوح داخلی آن با مواد رهاساز در گوشه های ستون از پخ ۴۵ درجه  با اندازۀ تقریبی ۲۵*۲۵ میلی متر استفاد  می کنیم.

روش اول- با استفاده از پرگار

اجرای قالب ستون

به کمک پرگار دایره ای رسم کنیدکه شعاع آن برابر طول ضلع شش ضلعی موردنظر (برای این خاموت ۱۵ سانتی متر)باشد. از نقطه ای روی این دایره ، به عنوان مرکز قوس ، با پرگار قوسی به شعاع ۱۵ سانتی متر بزنید تا محیط دایره را در نقطه ای قطع کند.

به همین ترتیب ، به مرکز نقطۀ جدید و شعاع ۱۵ سانتی متر قوس دیگری بزنی و این عمل را ۶ بار تکرار کنیدتا قوس آخری، مرکز اولی را قطع کند، سپس شش نقطه به دست آمده را به یکدیگر وصل کنید تا شش ضلعی  موردنظر ترسیم شود. شکل ۳۷ 

روش دوم – با استفاده از شمشه، گونیا، متر و نسبت های مثلثاتی

اجرای قالب ستون

به طور کلی (از درس ریاضی ) باید بدانیم که ، هر شش ضلعی منتظم به ضلع دلخواه را می توان در داخل  مستطیلی به طول ۲ برابر و عرض ۱.۷۳۲ برار ضلع شش ضلعی  محاط کرد. شکل ۳۸ 

باتوجه به قاعدۀ فوق ، برای رسم شش ضلعی موردنظر ، یعنی به ضلع ۱۵ سانتی متر، مستطیلی به طول ۳۰ سانتی متر و عرض ۲۶ سانتی متر رسم کنید؛ سپس عرض مستطیل را به دو قسمت مساوی ( ۱۳ سانتی متر) و طول آنرا به ترتیب به اندازه های ۷.۵ ، ۱۵ و ۷.۵ سانتی متر تقسیم کنید. آن گاه نقاط به دست آمده را ) به هم وصل نمایید. شکل ۳۹ 

اجرای قالب ستون

۳. محور ستون را بر روی فونداسیون های اجرا شده در تمرینات فونداسیون قرار داده و آرماتور های انتظار )پوزیسیون ۱( را به کمک پوزیسیون ۳ به آرماتورهای فونداسیون ) نواری( متصل سازید. زیر سری مناسب را با توجه به ابعاد مقطع ستون نصب نمایید و پابند های مناسب را با توجه به ضخامت های تخته های قالب ) نصب کنید. شکل ۴۰ 

اجرای قالب ستون

۴. آرماتور های پوزیسیون ۲ را به آرماتور های انتظار وصل نمود  و خاموت ها را به ترتیب از پایین به بالا ، به فاصله های ۲۰ سانتی متری از یکدیگر ، به آرماتورهای ) اصلی وصل کنید. شکل ۴۱ و ۴۲ 

اجرای قالب ستون اجرای قالب ستون

۵. ساخت بدنۀ قالب ستون شش ضلعی: در قالب های چندضلعی ) به جز ۴ ضلعی( به دلیل گونیا نبودن زاویه ها ، پوشش بدنه های قالب به شکل ستون ۴ ضلعی انجام نمی شود. هر بدنۀ قالب ، بایدبا زاویه ای مناسب ، برای درز شدن با بدنۀ قالب مجاور خودساخته شود. با توجه به اینکه زاویه های داخلی شش ضلعی ۱۲۰ درجه است ، لبۀ بدنۀ قالب ها باید تحت زاویۀ ۶۰ درجه ساخته شود، تا از مجموع دو زاویه ۶۰ درجه ، زاویه ۱۲۰ درجه تشکیل شود. بنابراین در هنگام ساخت قالب ، ضمن در نظر گرفتن طول شش ضلعی قالب ، باید ضخامت تخته های قالب نیز مورد توجه قرار گیرد. در این تمرین ، ضلع قالب های ستون ۱۸ سانتی متر است ، پس باید ابتدا اندازۀ ضلع های خارجی بدنۀ قالب را محاسبه نمود.

اجرای قالب ستون اجرای قالب ستون

برای ساخت هر بدنۀ قالب ، باید مجموعه تخته هایی به عرض ۲۰.۸۰  سانتی متر و طول ۲۵۰ سانتی متر تهیه نمود ه و سپس لبه های آن را تحت زاویه ۶۰ درجه پخ بزنید. پشت بندهای این بدنۀ قالب ها نیز تحت زاویۀ ۶۰ درجه برش می خورند که طول قسمت د خل آن ۲۰/۸۸ سانتی متر است وطول خارجی آن باید با توجه به ضخامت پشت بندها به روش ذکر شده محاسبه شود

در شکل قسمت های مختلف یک قالب شش ضلعی را می بینید. شکل ۴۴ نمای داخلی بدنۀ قالب شش ضلعی ، شکل ۴۵ نمای خارجی بدنۀ قالب شش ضلعی و شکل ۴۶ مقطع بدنۀ قالب و پشت بند آنرا نشان می دهد.

اجرای قالب ستون

۶. بدنه های قالب را در محل پیش بینی شده برروی تخته های زیر پایی و داخل پابندها مستقر کنید و آنها
را ، به طور موقت ، با میخ به یکدیگر وصل کنید. یوغ های لازم برای تثبیت زاویه های داخلی شش ضلعی را
بسازید. در شکل های ۴۷ و ۴۸ چندروش از روش های ساخت یوغ ، برای قالب های شش ضلعی نشان داده
شد ه است

اجرای قالب ستون

 

روش کنترل یوغ های ساخته شده

اجرای قالب ستون

صرف نظر از اینکه یک یوغ با کدام یک از روش ها ساخته شده است، صحت آن را به طریق زیر بررسی نمایید. در یک یوغ صحیح باید فاصله هر رأس تا رأس مقابل ۲ برابر طول ضلع شش ضلعی داخلی اش باشد و فاصلۀ دو ضلع موازی یکدیگر باید ۱.۷۳۲  برابر طول ضلع  شش ضلعی   داخلی اش باشد.

پس از ساخت و بررسی صحت یوغ ها ، آنها را بر روی بد نه های قالب، برای جلوگیری از تغییر زاویه، نصب کنید.

۷. به وسیلۀ شاغول و با استفاده از شمع های مهاری ، قالب ستون را کاملاً شاغولی نموده و آن را محکم کنید.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا