دانشنامه ساخت و ساز

چگونگی برداشت و تهیه نقشه از بنا – قسمت دوم

پیش گفتار قسمت اول: نقشه های ساختمان معمولاً هنگامی تهیه می شوند که هنوز ساختمان ساخته نشده است و طراح با کمک نقشه آنچه را در ذهن دارد به مجری ساختمان منتقل میکند اما گاهی این روند معکوس می شود. گاهی اوقات ما نیاز به نقشه های یک بنای موجود داریم. مثلاً برای بازسازی یا الحاق قسمت تازه ای به آن. علاوه بر این بسیاری از بناهای قدیمی فاقد نقشه هستند و تهیه نقشه از آنها به ما کمک می کند تا دانش خود را نسبت به ایده های طراحی و ارزش های معماری این بناها افزایش دهیم.

 

برداشت اشکال منحنی

اگر باغ اشاره شده در بالا دارای انحناء بود. آیا باز هم می توانستیم از طریق مثل ثبندی نقشه آن را برداشت کنیم؟ به شکل ۱۰ ۱۰ توجه کنید: آیا از طریق تعیین نقاطی بر ضلع منحنی م یتوان شکل منحنی را برداشت و ترسیم کرد؟ واضح است که هر چه تعداد نقاط بیشتر باشد نقشه دقیق تر می شود. 

نقشه برداری

برداشت پیرامون یک سطح بدون داخل شدن به درون آن

آن وجود ندارد. چه باید بکنیم؟ فرض کنید مالک باغی می خواهد حجم آب استخر بزرگ باغ خود را اندازه بگیرد. او نمی تواند داخل استخر شود و م یخواهد نقشه سطح استخر را تهیه کند، ب هنظر شما چگونه عمل کند؟ واضح است که در مرحله اول می باید یک کروکی تقریبی از استخر تهیه کند، مثلاً مشابه شکل ۱۱ ۱۰ که تهیه آن آسان است. چون نمی تواند داخل استخر شود، شکل داخلی چند ضلعی را نمی تواند مثل ثبندی کند. بنابراین ناچار است با کمک مثل ثهایی در خارج استخر نقاط را پیدا کند.

به شکل ۱۲ ۱۰ توجه کنید. به نظر م یرسد که با تعیین نقطه یا نقاطی در خارج استخر بتوان مثلث هایی را شکل داد و همه نقاط استخر را با دقت تعیین نمود. مشابه آنچه در مورد باغ گفته شد اگر طول ضلع بعضی از مثل ثها زیاد . باشد، م یتوان نقاط انتخابی را بیشتر کرد و از طریق مثل ثهای بیشتری نقاط را پیدا نمود.

نقشه یرداری

 

برداشت یک حجم

نقشه برداری

مشاهده می کنید در این مورد ما می توانیم نقشه سطح کلی اتاقک را هم از بیرون و هم از درون اتاق با مثلث بندی ترسیم کنیم. اندازه کلی دیواره های اتاق و زوایای آنها با مثلث بندی مشخص می شود. انداز ههای جزی یتر مانند جای در یا طاقچه بعد از انداز هگیری کلی باید تعیین شود تا خطای ناشی از کم دقتی به حداقل برسد.

برداشت از یک بنا

می خواهیم نقشه های یک بنا را برداشت کنیم. برداشت یک نقشه به طور کامل به این معنا است که تمام اطلاعات
بنا را در نقش ههای مورد نیاز منعکس کنیم. مشابه آنچه که در طراحی یک بنا انجام می دهیم.
با توجه به تمریناتی که تاکنون انجام داده اید م یدانید که مراحل زیر باید طی شود:

الف)  پلان
  1. تهیه یک کروکی از پلان بنا نکته قابل توجه در مورد تهیه کروکی این است که باید در فضاها حرکت کرد و با توجه به تناسبات فضاها و ارتباط آنها سعی کرد کروکی تا حد امکان مشابه نقشه بنا باشد. در طی نقشه برداری خطاهای احتمالی درک و اصلاح می شود.
  2. انداز هگیری راستاهای اصلی و زوایای بین آنها با کمک مثلث بندی 
  3. انداز هگیری فاصله مابین اجزاء مانند در، پنجره، تاقچه و غیره در هر راستا 
  4. نوشتن اندازه ها به صورت خوانا و واضح روی کروکی 
  5. در صورت امکان رفتن به بام بنا و کنترل اندازه های اصلی در بام و تکمیل اطلاعات آن ضمن تهیه نقشه بام
ب) نماها

۱ تهیه کروکی از نماهای بنا
۲ انداز هگیری ارتفاع ها در نماهای خارجی و داخلی با کمک متر، شاغول، میله بلند و غیره
۳ نوشتن انداز هها به صورت خوانا و واضح روی کروکی

ج) برشها


۱ تعیین راستاهای مهم برای ارائه اطلاعات داخلی از بنا
۲ تهیه کروکی از بر شهای تعیین شده و نماهای مقابل آنها
۳ انداز هگیری ارتفاع ها و احیاناً بعضی از اندازه ها در طول و عرض که در کروکی پلان منعکس نشده مانند کتیبه بالای در
۴ نوشتن اندازه ها به صورت خوانا و واضح روی کروکی

نقشه برداری

چگونگی برداشت و تهیه نقشه از بنا – قسمت اول

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا