دانشنامه ساخت و ساز

معماری داخلی در یونان

مقدمه معماری داخلی یونان

آنچه که به عنوان میراثی از معماری کلاسیک یونان در دوره امپراتوری رم به تکامل رسید و به عنوان یک سبک جهانی در سراسر دنیا مطرح شد؛ در انواع مختلف سبکهای شکل گرفته پس از دوره رنسانس اروپا و سبکهای نئوکلاسیک در دوران معاصر نیز بهک ار گرفته می شود. بررسی سبک یونانی به عنوان یک سبک تأثیرگذار در حوزه جهانی که ریشه ها و بنیانهای برخی از سبکهای مهم جهانی را تش یکل داده است، لازم و ضروری است. یونانیان به طبیعت احترام می گذاشتند؛ آنها تغ ییر فصول را جشن م یگرفتند و این تغ ییر را از طریق جشن ها و مراسم با زندگی خود در می آمیختند.

دریا، امواج، دلفین ها، اختاپوس ها و صدفهای حلزونی، منبع الهام هنرمندان در تز یینات قصرهای آنها شدند. طرحهای مارپیچی و برخی گلهای وحشی الهام بخش طرح سرستونهای این سبک معماری بوده اند. آب نیز در حوض ها، استخرها و یا در تر یکب با انواع مجسمه ها و فواره ها، به خصوص در فضاهای گردهمایی حضور داشت. نقش طبیعت به شکل نمادها و قائل شدن روح برای برخی از عناصر طبیعت، نشان از نقش پر اهمیت طبیعت، در تفکر و جها نبینی یونانی ها دارد. آنها برای عناصر مختلف طبیعت از جمله جنگل ها، زمین، آسمان، آب، ماه، رنگینک مان، آتش، دریا، رودها، برکه و غیره، به خدایان و نیمه خدایانی اعتقاد داشتند که در قالب مردان و زنان جوان تجسم میی‌افتند. در اغلب خانه های یونانی، دالان ورودی به محوطه روباز حیاط منتهی می شد و گرداگرد حیاط، ایوانی مسقف رو به فضای سبز، حوض و یا مذبح قرار داشت. ستون ها، حیاط را زینت م یدادند و کف حیاط با موزائیک پوشیده می شد.

جهت گیری خانه ها و قرارگیری حوزه های فضایی به دور حیاط مرکزی با توجه به اقلیم منطقه و استفاده بهینه از گرمایش خورشید و کاهش بادهای غالب زمستانی صورت می گرفت. جهت گیری بازشوهای نمای اصلی در حیاط رو به نور مطلوب جنوب،

موجب افزایش حداکثر بهره گیری از نور خورشید در زمستان و ممانعت از ورود بادهای شدید زمستان از شمال می شدند. سقف های ستون دار )کلوناد( نیز موجب کاهش شدت نور شدید تابستان می شدند و نقش سایبان را ایفا میک ردند.حوزه های فضایی و نحوۀ پخش عناصر فضایی معماری خانه یونانی، به گونه ای بود که حیاط مرکزی، مهم ترین نقش را در پخش و گسترش فضایی، نحوۀ نورگیری و تهویۀ فضاهای داخلی ایفا میک رد.

تعداد بازشوها در نمای خارجی اندک بود و بیشترین نورگیری از حیاط میسر می شد. فضاهای مختلفی از جمله نشیمن، اتاق مهمان یا ناهارخوری، انبارها، آشپزخانه به دور این هستۀ مرکزی )حیاط(، شکل می گرفتند. برای رفتن از اتاقی به اتاق دیگر باید از حیاط عبور میک ردند. اهل خانه در این محل کار میک ردند و بیشتر عمر خود را در آن می گذراندند. در بعضی از خانه ها که به شکل دو طبقه ساخته می شدند، اتاق های خواب در طبقه بالاتر قرار می گرفتند و به نقش سلسله مراتب فضایی از فضای عمومی تا خصوصی توجه می شد. در خانه های اشرافی یونانی بخشهایی به عنوان زنانه و مردانه برای مهمانان زن و مرد اختصاص داده می شد.

 

مردم آتن بیشتر عمر خود را در هوای آزاد به سر م یبردند و به آرایش خانه چندان توجهی نداشتند و تز یینات خان هها بسیار کم بود؛ ولی در اواخر قرن پنجم میلادی، در خان ههای اشراف تالارهای بزرگ ستو ندار، دیوارهای مرمرین یا مرمرنما، نقش و نگارهای دیواری، موزائیک کاری، نقاش یها و تصاویر خیال انگیز بر سق فها را می توان یافت.

برخی از ویژگ یهای اصلی سبک کلاسیک یونانی

۱ رنگ:

در حالت کلی، رنگهایی که در سبک کلاسیک استفاده می شوند )با اقتباس از رنگهایی که در معماری یونانی و رم استفاده می شد(، معمولاًً برگرفته از طبیعت هستند. ازجمله این رنگ ها، سفید، آبی سیر، سیاه، زرد، سبز و تونالیته ای از قهوه ای مایل به قرمز هستند.

 


۲ موتیف و الگوی خطوط و نقوش در یونان:

از نمادها و موتیف های مهم یونانی می توان از زنجیره یا میاندر یونانی، نقش برگ کنگر، موتیف دندانه ای، شیارهای قاشقی یا راه راه، مهره و حلقه، حلزونی یا مارپیچ، نماد شیر و شیر بالدار، اسب بالدار و… نام برد.

 

۳ تقارن، تعادل و نقطه کانونی:

اصل مهم در در » نقطه کانونی « سبک کلاسیک یونان، استفاده از محدوده ای است که در آن تعادل بصری ایجاد شده است. تقسیم فضا در سبک کلاسیک به این صورت است که یک یا چند جسم در ابعاد بزرگ و به صورت متمرکز و برجسته از محیط انتخاب می شوند و بقیه نمادها به نوعی با آنها هماهنگ می شوند. شومینه های فراخ مرمر، راه پله های بزرگ و مجلل، آینه هایی بزرگ و متقارن و یا میزهای ناهارخوری عظیم، نمونه هایی بارز از این حالت هستند.

 

۴ ارتفاع و تناسبات فضایی:

فضای سبک کلاسیک یونانی با ارتفاع زیاد ساخته می شود و در فضای داخلی و حتی نمای خارجی، بر ارتفاع و شکوه فضایی، تأکید می شود. این امر با تأکید بر هندسه عمودی، با استفاده از انواع طاق ها، ستونهای بلند، انواع خطوط و حکاکی های راه راه عمودی، بازشوهای با نسبت زیاد ارتفاع به عرض میسر می شود. 

 

۵ طاق:

طاق های نیم دایره، یکی از اصل یترین ویژگ یهای بناهای کلاسیک یونان هستند. این طا قها در تورفتگ یهای طاقچ های شکل دیوار نیز به عنوان عناصری تزیینی به کار م یروند و اغلب نمادهایی چون مجسم ههای یونانی در این طا قها قرار م یگیرند.

 

 

۶ ستون های تزیینی و نمادین:

ستون های یونانی به سه سبک ایونیک یا یونیک )سرستون مارپیچی(، دوریک و کورنتین )سرستون گیاهی از برگ کنگر(، تقسیم می شوند. این ستون ها در شیوۀ کلاسیک یونانی به فراوانی استفاده می شوند و به فضا هویت کلاسیک یونانی می بخشند.

 

۷ مصالح عمده:

مصالح عمده بناهای سنتی یونان، آهک و مرمر سفید بودند و در دوره های معاصر، انواع سنگ ها در طراحی نماها و فضاهای داخلی استفاده شده اند. اغلب این مصالح نوین، دارای رنگ هایی با تونالیته های طوسی، رنگ های خنثی و کم رنگ هستند. مصالحی که معمولاًً در سبک کلاسیک برای کف استفاده می شود، با الگوبرداری از معماری سنتی یونانی، مواد طبیعی چون سنگ و چوب هستند که در سطوح بزرگ و یک دست به چشم م یخورند.

 

۸ مجسمه سازی:

استفاده از مجسمه سازی از اصلی ترین ویژگیهای معماری یونان است. کیی از مصالح بسیار خوبی که در یونان و کوه های منطقه یافت می شود، مرمر است که در دکوراسیون داخلی و مجسمه سازی استفاده می شود.

 

۹ نقاشی های سقفی و موزائیک کاری:

در استفاده ،( فِرِسکو ) خانه های یونانی، از شیوه نقاشی می شد. از موزائیک در فضاهای مهمی مثل اتاق ناهارخوری، فضای ورودی (اتاق انتظار) و حوض حیاط استفاده می شد. فضاهایی که موزائیک کاری نمی شدند، معمولاًً گچک‌اری و نقاشی می شدند. موزائیکک اری نسبت به نقاشی به دلیل ماندگاری، ارجحیّت بیشتری داشت. یونانیان از تکنیک موزائیک برای سنگ فرش به طور گسترده ای استفاده میک‌ردند و به گونه ای نقش فرش را برای آنها ایفا میک‌رد. طرح های آنها شامل تصاویری انتزاعی و اساطیری از موجودات قدسی، گیاهان و موتیف های هندسی بودند. کاشیک‌اری در سقف، کف و دیوار استفاده می شده است.

 

۱۰ حوض و استخر آب:

در یونان باستان، از مکان حوض ها برای محل گردهمایی، جلسات و حمام استفاده می شد. در فضاهای داخلی معاصر به شیوه کلاسیک نیز از این حوض ها و استخرهای آب با کف سازی های از موتیف های یونانی مانند میاندر یا زنجیره یونانی استفاده می شود.

 

برخی از عناصر و مبلمان یونان


۱ صندلی:

در یونان باستان از نوعی صندلی که هم پایه های جلو و هم عقب، منحنی به سمت خارج دارند،
معمولاًً در فضاهای داخلی خانه استفاده می شد و در دوران معاصر نیز در سبک کلاسیک یونان و سبکهای
متأثر از کلاسیک یونان استفاده می شود.

 

۲ تخت پادشاهی:

نوعی صندلی یا تخت باشکوه که بر خلاف صندلی مورد استفاده در خانه، تز یینات داشت و نمادی از شکوه و درخشش صاحب تخت بود. برخی از این نوع تخت ها دارای پای ههایی به شکل پای شیر هستند.

 

۳ چهارپایه:

از جمله مبلمان فضای داخلی یونان، چهارپای ههایی بودند که در دو نوع با پای های تاشو (متحرک) و دیگری با پای ههای ثابت استفاده می شدند. ۴ میز: متداول ترین میزها در یونان، به صورت سه پایه و کوچک بودند. از این رو، به زبان یونانی )سه پایه( خوانده می شوند. در یونان باستان، این میزها را فقط در موقع غذاخوردن به داخل اتاق م یآوردند و پس از آن دوباره به بیرون می بردند.

 

۵ تخت چندکاره:

نوعی تخت با ویژگی چند عملکردی براین شستن،ناهارخوردن، گفت وگو، چرت زدن و خوابیدن است. در دوره یونان باستان، میزها به اندازه ای کوتاه بودند که می توانستند از این تخ تها نیز استفاده کنند.

معماری داخلی در هند

 

 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا