دانشنامه ساخت و ساز

ایمنی اجرای برش و خم میلگرد

موارد ایمنی که باید د ر اجرای برش و خم میلگرد رعایت نمود

۱ توجه ویژه به این موضوع که رعایت ایمنی مهم ترین عامل حفظ سلامت و بهداشت فرد و افرادی می باشد که
در داخل کارگاه مشغول به کار می باشند.
۲ تمرکز کامل حواس هنگام کار با وسایل برش میلگرد
۳ توجه به اطراف هنگام حمل و کار با میلگرد
موقع حمل میلگرد در داخل کارگاه های آموزشی جهت جلوگیری از آسیب زد ن به سایر افراد توصیه می شود
آن را به صورت عمود ی حمل نمایند. (معمولاً طول میلگرد د ر د اخل کارگاه آموزشی محد ود است)
به د لیل نزد یک بود ن فاصله میزهای کارگاهی هنگام کار با میلگرد توجه به اطراف امری ضروری است
۴ استفاد ه از وسایل ایمنی فردی.

 

در زیر برخی از وسایل ایمنی فرد ی و ویژگی آنها آورد ه شد ه است:

لباس کار

  • لباس کار باید با نوع کار تناسب د اشته باشد و د ر صورتی که از روپوش استفاد ه شود نباید آن قد ر بلند باشد که به جایی گیر کند.
  • آستین های گشاد مانع انجام کار د رست می باشند و اگر از مچ بسته شود بهتر است.
  • جنس آنها نخی باشد که د ر تابستان خنک و د ر زمستان گرم باشد.
  • رنگ های تیره مانند سرمه ای برای آرماتوربند ی توصیه می شود.

ایمنی کار

 

کفش کار
با توجه به اینکه پاهای افراد ی که د ر کارگاه های ساختمانی مشغول به کار هستند د ر معرض خطر اجسام بُرند ه
یا سقوط اجسام قرار د ارند، لازم است که از کفش ایمنی استاند ارد متناسب با کار استفاد ه شود. همچنین کف
کفش های ایمنی باید آج د ار باشد تا مانع سُر خورد ن افراد گرد د.

ایمنی کار

د ستکش کار
برای کار کرد ن با مصالح تیز باید از د ستکش کار استفاد ه شود.
دستکش کار عموماً با پارچه هایی با الیاف طبیعی و یا پارچه و چرم د وخته می شود.
استفاد ه از د ستکش د ر هوای سرد بازد هی کار را بالا می برد.

 

کلاه ایمنی
سقوط اجسام د ر کارگاه های ساختمانی به فراوانی اتفاق می افتد و با هرکس یا هرچیز که سر راهش باشد برخورد
می کند. نتیجه برخورد بستگی به وزن و ارتفاع جسم د ارد که وسعت آن از ضرب د ید گی سطحی تا مرگ است.
برای محافظت از این خطرات از کلاه ایمنی استفاد ه می شود.

 

رونمایی از بسته حمایتی نظام مهندسی یزد برای ساختمان‌های «ج» و «د»

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا