همایش های برگزار شده توسط صما

دومین اجلاس سازندگان و طراحان مشهد
دومین اجلاس سازندگان و طراحان مشهد
دومین اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان​
دومین اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان​
اولین اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان
اولین اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان
چهارمین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک
چهارمین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک
دومین دوره سلسه کارگاه های آموزشی از خشت تا آجر
دومین دوره کارگاه های آموزشی از خشت تا آجر
دومین اجلاس سازندگان و طراحان تبریز
دومین اجلاس سازندگان و طراحان تبریز
اجلاس سازندگان و طراحان مشهد
اولین اجلاس سازندگان و طراحان مشهد
ششمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار
ششمین همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار
سومین اجلاس سراسری سازندگان و طراحان تهران
سومین اجلاس سراسری سازندگان و طراحان تهران
سومین نمایشگاه و همایش نما و ساحتمان پایدار
سومین نمایشگاه و همایش نما و ساحتمان پایدار
اولین اجلاس سازندگان و طراحان تبریز
سومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک
سومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک
دومین اجلاس سراسری سازندگان و طراحان تهران
دومین اجلاس سراسری سازندگان و طراحان تهران
دومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک
دومین گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک
چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی
چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی
اولین اجلاس سراسری سازندگان و طراحان
اولین اجلاس سراسری سازندگان و طراحان
دومین همایش ملی اجرای قوانین انرژی در ساختمان
دومین همایش ملی اجرای قوانین انرژی در ساختمان
گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک
گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک
هفتمین جشنواره چهره سال
همایش سازنده پاسخگو
همایش و نمایشگاه نما
اولین دوره همایش و نمایشگاه نما
سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی
همایش ملی صدور خدمات فنی و مهندسی
همایش ملی صدور خدمات فنی و مهندسی
همایش انبوه سازی در دولت تدبیر و امید
همایش انبوه سازی در دولت تدبیر و امید
دومین همایش شناسنامه فنی ملکی
دومین همایش شناسنامه فنی ملکی
همایش توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه ای
همایش توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه ای
اولین همایش شناسنامه فنی ملکی
اولین همایش شناسنامه فنی ملکی
همایش تحول در فرآیند ساخت و ساز
همایش تحول در فرآیند ساخت و ساز
دکمه بازگشت به بالا