دانشنامه ساخت و ساز

اجرای پلّه

مقدمه اجرای پلّه

پلّه یکی از عناصر و اعضای مهم و اصلی د ر ساختمان ها می باشد که د ر معماری و مهند سی سازه ، برای ارتباط عمود ی انسان و وسایل د ر فضاهای ساختمان از آن استفاد ه می شود . جا نمایی و محل مناسب پلّه د ر پلان معماری از اهمیت بالایی برخورد ار است به گونه ای که با انتخاب جای مناسب پلّه ، د سترسی به تمام طبقات به سهولت فراهم می شود.

 

استاند ارد عملکرد

با استفاد ه از نقشه ، ابزار و مصالح لازم مطابق د ستورالعمل ها و ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان،
آرماتوربند ی و قالب بند ی پلّه بتنی را اجرا نماید.

تعریف پلّه
وسیلۀ ارتباط بین د و اختلاف سطح با شکستگی های منظم را پلّه می گویند .

 

 

رابطۀ پلّه با قدم انسانی :

یکی از روابط متد اول که ارتبا ط بین ارتفاع و کف پلّه را بیان می کند به صورت رابطۀ زیر است

 

نکات مهم اجرای پلّه بتنی :

– تفاوت عرض پاگردهای بالا و پایین بازوی پلّه:


یکی از نکات اجرایی راه پلّه، نحوه قالب بند ی راه پلّه د ر سازه های بتنی است. عرض پاگرد، د ر سمتی که به راه پلّه
بالایی اتصال می یابد، به اند ازۀ یک کف پلّه کمتر و د ر سمتی که به راه پلّه پایینی اتصال می یابد، برابر عرض
پاگرد است که با اجرای سنگ پلّه این اختلاف عرض پاگرد جبران می شود.
مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، د ر قالب بند ی بازوی پلّه ، اجرای قالب زیرین و کناری کافی است، زیرا شیب اکثر پلّه ها د ر آن کمتر از ۳۵ د رجه است. چنانچه این شیب بیش از ۳۵ د رجه باشد، باید قالب رویی پلّه نیز اجرا گرد د.

– میلگردهای انتظار در سقف ها و ستون ها:


نکتۀ د یگر اینکه، در هر طبقه که راه پلّه اجرا می شود، باید میلگردهای انتظار د ر د و رد یف و د و شبکه
موازی هم ، تعبیه شود. با اجرای میلگرد های راه پلّه، د ر سقف بعد ی، میلگرد های آن، به میلگرد های انتظار
تعبیه شد ه )موجود(، بافته می شوند. انتهای قسمتی از میلگرد های انتظار که د ر سقف جانمایی می شوند


باید د ارای خم ۹۰ د رجه باشد. به طور کلی د ر اجرای د ال های بتنیِ سازه ای، همواره باید د و رد یف میلگرد
استفاد ه گرد د. همان طور که د ر تصویر زیر می بینید، به وسیله قطعات مناسب چوبی )فاصله نگهد ار( ، فاصله
بین د و رد یف ثابت نگه د اشته شد ه است. این قطعات چوبی با اجرای پلۀ بعد ی از محل خود برد اشته
 می شود. شکل۶

شود. به لحاظ تجربی، طول میلگرد انتظار را معمولاً ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر د ر نظر می گیرند.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا