شرکت ها

روش جدید ساخت و ساز در ایران که ۴۶ درصد مصرف انرژی را کم می کند

در دنیای امروزی ساخت و ساز، روش‌های نوینی برای طراحی و ساخت، و استفاده از مصالح ساختمانی ارائه شده است. اما با طراحی و اجرای ساختمان‌های سبز، انقلابی در ساخت و ساز رخ داده است. ساختمان‌هایی که سالم‌تر، راحت‌تر، پایدارتر و دارای بهره‌وری انرژی بیشتری هستند و کمترین تأثیر را روی محیط‌ زیست دارند.

به گزارش صما، اگر در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن شامل ﻃﺮاحی، ساخت، بهره‌برداری، ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری، و ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﻪ مسئولیت‌های زیست‌محیطی و بازده ﻣﻨﺎﺑﻊ پرداخته شود، می‌توان ادعا کرد که یک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ متولد شده است.

مکانیزم طراحی ساختمان سبز بر اساس راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی فعال یا غیرفعال، انرژی الکتریکی خورشیدی، و استفاده از سیستم‌های هوشمند در ساختمان بنا می‌شود. علاوه بر آن استفاده از مصالح حاصل از بازیافت و یا بازیافت‌پذیر، اجرای کامل عایق‌بندی حرارتی ساختمان، طراحی و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف انرژی و حداقل استفاده از منابع طبیعی همچون بازیافت آب از جمله موارد مهم و قابل توجه در ساختمان‌های سبز است.

با هدف ﺗﺠﺮﺑﻪ ساخت ‌و ساز ﺳﺒﺰ و ﺗﺮوﻳﺞ آن ﺑﻴﻦ فعالان ﺻﻨﻒ ساختمان، چندین نمونه از ساختمان‌های سبز در نقاط مختلف توسط شرکت کیسون، طراحی و اجرا شده است. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن سبز اندیشه، به‌‌عنوان اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ مورد تایید ﺳﺎزﻣﺎن نظام‌ مهندسی ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻦ، ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻤﻜﻒ، اول و دوم ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎی ۶۸۴ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ فضاهای متنوعی ﺷﺎﻣﻞ دﻓﺎﺗﺮ ﻛﺎری، ﺳﺎﻟﻦ چندمنظوره، ﻛﻼس آﻣﻮزﺷﻲ، نمازخانه، اﻧﺒﺎر، ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ، ﻻﺑﻲ، ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ فضاهای مورد نیاز اداری ﻃﺮاحی و اﺟﺮا شده است.

ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدن ﺗﺪاﺧﻼت و درﻳﺎﻓﺖ نظرات بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻃﺮاﺣﻲ بهینه‌تر  ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ اﻧﺪﻳﺸﻪ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ به صورت پویا و همراه ﺟﻠﺴﺎت داﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ گروه‌های ﻃﺮاح در بخش‌های ﻣﻌﻤﺎری، ﺳﺎزه و تأسیسات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

کیسون کیسون کیسون

ویژگی‌های ساختمان سبز

در صورتی که یک ساختمان دارای ویژگی‌های خاصی از جمله، استفاده بهینه از منابع آب، برق و انرژی، استفاده از انرژی‌های نو، تولید پایین آلودگی و منطبق بر مسایل زیست‌محیطی باشد، می‌توان آن را ساختمان سبز نامید.

 کاهش مصرف انرژی

 در ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺒﺰ اﻧﺪﻳﺸﻪ به‌‌منظور ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ نیاز به ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻃﻮل روز و در نتیجه بهینه‌سازی ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است. اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮکﻫﺎی بتن سبک چهارجداره ﺑﺎ ضریب ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ به همراه ﭘﻮﺷﺶ نما از نوع عایق در ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺪارهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ساختمان، موجب ﻛﺎﻫﺶ اﺗﻼﻓﺎت اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺮژی ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ

در اﻳﻦ سیستم، ﭼﻨﺪﻳﻦ واﺣﺪ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺧﺎرﺟﻲ (کندانسور و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر) متصل می‌شود. درصورتی‌که ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن به‌صورت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه‌برداری ﻗﺮار نگیرد، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده منطقه‌ای ﻳﺎ zonal ﺑﺎﻋﺚ کاهش مصرف اﻧﺮژی در ساختمان می‌گردد.

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای تازه در ساختمان

ﺑﺨﺶ عمده‌ای از اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﻲ در سیستم‌های ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺻﺮف تأمین ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می‌شود. ﺗﺄﻣﻴﻦ هوای ﺗﺎزه، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺮوج ﻫﻮای با دمای مطبوع ﻓﻀﺎهای داخلی و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑﺎ ﻫﻮای تازه‌ای است ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗ و معمولاً نامطلوبی  دارد. این مسئله باعث ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می‌شود. در ساختمان سبز اندیشه با استفاده از سیستم بازیافت حرارتی، این مشکل تا حد زیادی برطرف گردیده و موجب صرفه جویی ۱۸٬۵۰۰ کیلووات ساعت در مصرف انرژی سالانه می‌شود.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎیی ﭘﺮﺑﺎزده

در ساختمان سبز اندیشه، به‌منظور کاهش مصرف برق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در فصول ﮔﺮم ﺳﺎل، از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺮﺑﺎزده ﻫﻤﭽﻮن LED، SMD  و COB اﺳﺘﻔﺎده شده است. اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات به ‌قدری ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اجرا شده است ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﻴﺪی تعبیه‌شده، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ تأمین عمده ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق روﺷﻨﺎیی مورد نیاز را داشته باشد.

بهره‌وری آب

اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮﻫﺎی روﺷﻮﻳﻲ سنسوردار در ﭘﺮوژه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ۳۰ درﺻﺪی ﻣﺼﺮف آب می‌شود. در ساختمان ﺳﺒﺰ اﻧﺪﻳﺸﻪ، پروژه انجام‌شده توسط کیسون،  علاوه بر شیرهای سنسوردار، فاضلاب ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی (روشویی‌ها) از ﺳﺎﻳﺮ فاضلاب‌ها، تفکیک‌ شده و ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ جهت ﻣﺼﺎرف فلاش تانک‌ها و آبیاری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، که ۴۰ درصد از ﻛﻞ ﻣﺼﺮف آب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را شامل می‌شود، ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه می‌شود.

 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی تجدیدپذیر

نصب و راه‌اندازی سیستم پنل خورشیدی جهت تولید انرژی الکتریکی، و ﻧﺼﺐ و راه‌اندازی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺟﻬﺖ تأمین آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ از فعالیت‌های ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی تجدیدپذیر است.

هدف اصلی معماری سبز حفظ محیط پیرامون و زیستگاه‌های طبیعی است، در حقیقت این نوع معماری هیچ‌گونه خللی در طبیعت ایجاد نمی‌کند، بلکه سلامتی و آسایش را به ارمغان می‌آورد و کیفیت زندگی را ارتقاء می‌بخشد.

امروزه نه تنها گرایش به سمت استفاده از معماری سبز در حال افزایش است، بلکه به‌کارگیری آن به معماران و ساختمان‌سازان اکیداً توصیه می‌شود. به‌عنوان سازندگان، معماران و مشتریان، باید بدانید مزایای استفاده از معماری سبز بسیار بوده و روزبه‌روز افزایش می‌یابد. این مزایا تا جایی پیش می‌روند که استفاده از معماری سبز به‌عنوان یک نیاز محسوب خواهد شد. طبق مطالعات انجام‌شده، تقریباً ۵۰ درصد انرژی و مواد غیرقابل بازیافت در جهان صرف ساخت ‌و ساز می‌شوند.

جهت کسب اطلاعات و جزئیات فنی در مورد ویژگی‌های پروژه های ساختمانی شرکت کیسون به وب‌سایت رسمی کیسون مراجعه نمایید.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا