ثبت نام در پنل های دومین همایش و نمایشگاه نما

توجه : برای حضور در هر یک از برنامه های زیر نیاز به ثبت نام جداگانه می باشد.

عنوان زمان
لینک ثبت نام
مراسم آیین اختتامیه جایزه معماری تهران ۱۶دی ساعت۹/۳۰تا۱۱ تماس با دبیرخانه
کارگاه نماهای مدرن ۱۶دی ساعت۱۴/۳۰تا۱۶ ثبت نام
جلسه پرسش و پاسخ با مدیران شهری

۱۷دی ساعت ۱۱تا۱۲/۳۰

ثبت نام
دیواره نگاره ها و هویت شهری در شهرهای جدید ۱۷دی ساعت۱۳تا۱۴ ثبت نام
کارگاه نسبت هویت با سیمای شهری ۱۸دی ساعت۱۰تا۱۱ ثبت نام
کارگاه اندیشه خانه ۱۸دی ساعت۱۲تا۱۳ ثبت نام
بررسی پروژه های فکری دفاتر تاثیرگذار

کارگاه اول : ۱۷دی ساعت۹تا۱۰/۳۰

کارگاه دوم : ۱۷دی ساعت۱۴تا۱۵

ثبت نام

این برنامه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اجرا می شود.

بررسی پروژه های فکر دفاتر تاثیرگذار
سایتال ساخت