مراحل ثبت نام در برنامه

۱

تکمیل فرم پیش ثبت نام زیر

مهلت پیش ثبت نام : تا ۵ مهر ۱۴۰۲

۲

بررسی پیش ثبت نام و اطلاعات
توسط بخش دبیرخانه و تایید آن

۳  

ارسال کارت دعوت الکترونیکی  از طریق Email و Whatsapp و یا ارسال نسخه چاپی کارت دعوت

ارسال کارت دعوت : از ۷ تا ۹ مهرماه ۱۴۰۲