شهر

آشنایی با مقررات ملی ساختمان در کشور انگلستان

مقررات ساختمان در کشور انگلستان شامل اسناد مصوبی است که جدیدترین نسخه‌های این اسناد از ۱۴ بخش فنی تشکیل شده است.

این مقررات به شرح
زیر است
:

بخش A (ایمنی سازه):این بخش همان نسخه ۲۰۰۴ با اصلاحات سال‌های
۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ است و راهنمایی‌های فنی در ارتباط با ضروریات ایمنی سازه در سه موضوع
بارگذاری،حرکت زمین وریزش نامتناسب را شامل می‌شود.

بخش B (ایمنی آتش):دومین بخش نسخه‌ای است که در
سال۲۰۰۶ تدوین شده و در سال‌های۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ نیز اصلاحاتی بر روی آن
انجام گرفته است.ضروریات مربوط به ایمنی آتش را که در دو جلد است شامل می
شود .موضوع جلد یک ساختمانهای مسکونی بوده و ۴ موضوع : ۱-وسایل هشدار و فرار
۲-گسترش آتش از داخل (پوششها) ۳-گسترش آتش از داخل (سازه) ۴-دسترسی و امکانات
اطفاء حریق را در بر می گیرد.

موضوع جلد دوم ساختمانهای غیر مسکونی است و ۵ موضوع :۱-وسایل هشدار و
فرار ۲-گسترش آتش از داخل (پوشش ها) ۳-گسترش آتش از داخل (سازه) ۴-گسترش آتش از
بیرون ۵-دسترسی و امکانات اطفاء حریق را در بر می گیرد.

بخش C (مقاومت در برابر آلودگیها و رطوبت):این بخش
همان نسخه ۲۰۰۴ بوده با اصلاحات سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳، ضروریات در ارتباط با آماده
سازی سایت و مقاومت در برابر آلودگی‌ها و رطوبت را در بر می‌گیرد و شامل دو بخش
«آماده سازی سایت و مقاومت در برابر آلودگی‌ها» و «مقاومت دربرابر رطوبت»
است.

بخش D (مواد سمی):همان نسخه ۱۹۹۲ بوده که اصلاحات
سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ در آن لحاظ شده است. ضروریات در ارتباط با مواد سمی را در بر
می‌گیرد که موضوع آن عایق کاری حفره‌های دیوار به منظور جلوگیری از نشت مواد سمی
است.

بخش E ( عایق صدا ):نسخه ۲۰۰۳ با اصلاحات ۲۰۱۰ –
۲۰۱۳ – ۲۰۱۵ است و ضروریات در ارتباط با مقاومت در برابر صدا را پوشش می‌دهد و
شامل چهارموضوع است:

۱- محافظت در برابر صدا از دیگر بخش‌های ساختمان و ساختمان‌های مجاور

۲-محافظت در برابر صدا در یک ساختمان مسکونی

۳-برگشت دادن امواج صوتی در بخش‌های داخلی ساختمان شامل آپارتمان‌ها
یا اتاق‌ها

۴-شرایط آکوستیک در مدارس

بخش F ( تهویه ):آخرین اصلاحات آن در سال ۲۰۱۰ صورت
گرفته است. ضروریات مرتبط با تهویه را پوشش می‌دهد و موضوع آن دستگاه‌های تهویه
است.

بخش G ( بهسازی، ایمنی آب گرم مخزن و لوله‌ها و بهره‌وریآب):
آخرین اصلاحات آن در سال ۲۰۱۰ صورت گرفته است. ضروریات در ارتباط با بهسازی، ایمنی
آب گرم و بهره وری آب را پوشش می‌دهد و شامل ۶بخش است :۱- تامین آب سرد ۲-بهره
وری آب ۳-سیستم‌ها و تامین آب گرم۴-راحتی در بهداشت و امکانات شستشو
۵-حمام‌ها ۶-آشپزخانه‌ها و فضاهای آماده سازی غذا

بخش H (زهکشی و دفع ضایعات):آخرین اصلاحات آن در
سال ۲۰۱۰ صورت گرفته است. شامل ضروریات مرتبط با زهکشی و دفع ضایعات و متشکل از ۶
بخش است: ۱-زهکشی آب آلوده ۲-سیستم‌های تصفیه آب فاضلاب و چاه‌های فاضلاب
۳-زهکشی آب باران ۴-عملیات ساخت در بالای مجرای فاضلاب ۵-سیستم‌های مجزای
زهکشی ۶-انبار ضایعات جامد

بخش J (وسایل گرمایشی ):آخرین اصلاحات آن در سال
۲۰۱۰ صورت گرفته است.ضروریات مرتبط با وسایل گرمایشی را پوشش داده و از ۷
بخش تشکیل شده است: ۱-تامین هوا ۲-تخلیه مواد حاصل از احتراق ۳-هشدار پخش گاز
منوکسیدکربن ۴-حفاظت از ساختمان ۵-ارائه اطلاعات ۶-حفاظت از سیستم‌های ذخیره سازی
سوخت مایع ۷-حفاظت در برابر آلودگی

بخش K (حفاظت در برابر ریزش): آخرین اصلاحات آن در سال
۲۰۱۳ صورت گرفته است. ضروریات در ارتباط با حفاظت از ریزش را پوشش داده و متشکل از
۶ بخش است: ۱-پلکان، نرده‌بان‌ها و رمپ‌ها ۲- حفاظت از ریزش ۳-موانع خودرو و محل‌های
بارگیری ۴-حفاظت در برابر برخورد با شیشه‌ها ۵-قوانین اضافی برای شیشه کاری در
ساختمان‌های غیر مسکونی ۶-حفاظت از برخورد با درب‌ها

بخش L (حفاظت از سوخت و انرژی): شامل چهار بخش : L۱A ، L۱B ، L۲A و L۲B است. آخرین اصلاحات L۱A در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است که موضوع آن حفاظت از سوخت و انرژی در
منازل مسکونی جدید است. آخرین اصلاحات
L۱B در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است که موضوع آن حفاظت از سوخت و انرژی در
منازل مسکونی موجود است.موضوع
L۲A در رابطه با حفاظت از سوخت و انرژی ساختمان‌های جدید غیر مسکونی
است.
L۲B نیز در ارتباط با حفاظت از سوخت و انرژی در ساختمان‌های موجود غیر
مسکونی است.

بخش M (دسترسی و استفاده از ساختمان‌ها): آخرین اصلاحات
آن در سال ۲۰۱۵ انجام گرفته و در دو جلد تنظیم شده که جلد اول آن شامل سه بخش است:
۱-منازل مسکونی با ورودی هم‌سطح(
Visitable
dwelling
) -منازل مسکونی قابل دسترس و مناسب ۳-منازل
مسکونی جهت استفاده افراد با صندلی چرخدار

جلد دوم در ارتباط با ساختمان‌های غیر مسکونیو متشکل از سه بخش
است: ۱-دسترسی و استفاده از ساختمان‌های غیر مسکونی۲-دسترسی به بخش‌های
اضافه شده ساختمان‌های مسکونی ۳-راحتی بهداشت در بخش‌های اضافه شده ساختمان‌های
غیر مسکونی

بخش N ( ایمنی شیشه‌ها): آخرین اصلاحات آن در سال ۲۰۱۰
صورت گرفته است و در ارتباط با ایمنی شیشه‌ها در برابر ضربه، باز کردن و تمیز کردن
است. ایمنی شیشه‌ها از چهار بخش تشکیل شده است: ۱-حفاظت در برابر ضربه ۲-آشکارسازی
شیشه‌ها با هدفجلوگیری از برخورد با آنها ۳-باز کردن و بستن ایمن پنجره‌ها،
پنجره‌های سقفی و تهویه‌ها ۴-دسترسی ایمن جهت تمیز کردن پنجره‌ها

بخش P (ایمنی برق): آخرین اصلاحات آن در سال ۲۰۱۳ صورت
گرفته است و موضوع آن در رابطه با طراحی و نصب تاسیسات الکتریکی ساختمان است.

بخش Q (امنیت: منازل مسکونی): آخرین اصلاحات آن در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته
است و موضوع آن در رابطه با دسترسی غیر مجاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا