تاکید بر بازتعریفی از مفهوم ایرانی و ایرانی‌معاصر

دکتر شهیندخت خوارزمی در ششمین نشست از سلسله سخنرانی‌های ایران‌شهری در خانه گفتمان شهر ومعماری از تکنولوژی به عنوان شمشیر دو لبه‌ای در بازآفرینی ایران‌شهری یاد کرد و گفت: برای تحقق ایران‌شهر نیازمند بازتعریفی از مفهوم ایرانی و ایرانی معاصر هستیم. ششمین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهری با سخنرانی شهین‌دخت خوارزمی با عنوان «مدلی برای … ادامه خواندن تاکید بر بازتعریفی از مفهوم ایرانی و ایرانی‌معاصر