گواهی صادره توسط دبیرخانه مجتمع رسانه ای ساختمان-صما صادر شده و اصالت آن مورد تایید است.