سی ساخت

ابزار مورد نیاز برای ساخت و ساز - بالستر - میله T - مخلوط کن بتون- دستگاه برش ناهمواری -