محمدکریم آسایش در پاسخ به کسی که گفته برای متروپل هم گزارشی ملی مانند پلاسکو تهیه شود

محمدکریم آسایش در پاسخ به کسی که گفته برای متروپل هم گزارشی ملی مانند پلاسکو تهیه شود، مطالبی را عنوان کرده که به شرح ذیل است:

نتیجه گزارش پلاسکو: پلاسکوی جدید خلاف طرح تفصیلی، با تخلف اضافه طبقه و کاهش پارکینگ و بدون مجوز ساخته شد و پس از ساخت با اعمال فشار، مجوز برای افتتاح گرفت.

نتیجه گزارش پلاسکو: شورای پنجم تهران خواست فهرست ساختمان‌های ناایمن را منتشر کند، دستور رسید محرمانه است و ممنوع شد.

نتیجه گزارش پلاسکو: متروپل و صدها ساختمان مانند آن با وجود گزارش تخلف توسط مهندس ناظر ساخته می‌شوند و بدون پایان کار شروع به کار می‌کنند.

نتیجه گزارش پلاسکو: شهردار غیرقانونی تهران با بخشنامه ساختمان‌های زیر ۱۱ طبقه را از بررسی آتش نشانی خارج و به دفاتر الکترونیک ارجاع می‌دهد.

خروج از نسخه موبایل