نحوه ترسیم نماهای اجرایی

مقیاس ترسیم نماهای اجرایی برابر با مقیاس پلان های اجرایی طبقات و معمولاً ۱/۵۰  می باشد. ترسیم و قرائت مقیاس ترسیم نماهای اجرایی برابر با مقیاس پلان های اجرایی طبقات و معمولاً ۵۰ دقیق نماها از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا وجود اشتباه در هر کدام از عناصر نما مانند ارتفاع ها، نوع مصالح بدنه، … ادامه خواندن نحوه ترسیم نماهای اجرایی