دانشنامه ساخت و ساز

انواع ستون های بکار رفته در ساختمان

ستون به عضوی گفته می شود که برای تحمل بار فشاری ناشی از تیرها و کف های ساختمان و انتقال آن به
فوند اسیون به کار می رود و نسبت ارتفاع به حداقل بُعد مقطع آن ، از ۳ بیشتر است. ستون ها مهمترین اجزای
یک ساختمان بتنی می باشند ، بنابراین دقت در اجرای صحیح جزییات ستون از جمله آرماتور بندی ، قالب بندی
و بتن ریزی، اثر بسزایی د ر استحکام کل ساختمان دارد.

مزایای سازه بتنی:

از مزایای سازه بتنی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-۱ ماد ه اصلی بتن که شن ، ماسه و سیمان می باشد، ارزان وتقریباً د ر تمام کشور قابل د سترسی است.
-۲ ساز ههای بتنی د ر مقابل آتش سوزی مقاوم تر از سازه های ساخته شد ه با مصالح د یگر هستند.
-۳ به علت قابلیت شکل پذیری بالای بتن، امکان ساخت انواع سازه های بتنی نظیر پل، ستون و … به اشکال
مختلف میسر است.
-۴ سازه های بتنی د ر مقابل حرارت زیاد ناشی از آتش سوزی بسیار مقاوم اند. آزمایش ها نشان د اد ه اند که د ر
صورت ایجاد حرارتی معاد ل ۱۰۰۰ د رجه سانتی گراد بر روی یک نمونه بتن آرمه، حد اقل یک ساعت طول
۲ سانتی متر پوشید ه شد ه / می کشد تا د مای فولاد د اخل بتن، که با یک لایه بتنی )پوشش بتن( با ضخامت ۵
است، به ۵۰۰ د رجه سانتی گراد برسد.
۶ و ۷( نمونه هایی از آثار تخریبی سازه های فلزی (ساختمان پلاسکو د رتهران) بر اثر آتش سوزی ، د ر تصاویر ۵ مشاهد ه می شود.

ستون

ستون

ستون

انواع ستون های بتنی از نظر شکل مقطع : شکل ۸

-۱ ستون های با مقطع مربع
-۲ ستون های با مقطع مستطیل
-۳ ستون های با مقطع چند ضلعی منتظم
-۴ ستون های با مقطع د ایره

 

ستون

میلگرد گذاری ستون ها :

 حد اقل تعد اد میلگرد های طولی به شرح زیر است: شکل ۹
الف) میلگرد های مقطع مربع ۴ عدد
ب) میلگرد های مقطع مستطیل ۶ عدد
ج) میلگرد های مقطع چند ضلعی منتظم به تعد اد اضلاع
د) میلگرد های مقطع د ایره ای ۶ عدد

ستون
ستون

اجرای پلّه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا